home mail print
mobile-top +38 (044) 257-31-18 phone-top +38 (095) 132-19-41
Геолого-економічна оцінка підземних вод - Гео Пошук

Геологічне вивчення  Геологічне вивчення надр – проведення пошукових, розвідувальних і спеціальних робіт та досліджень, що здійснюються з метою одержання інформації щодо геологічної будови надр, виявлення та оцінки запасів корисних копалин, характеристик процесів, які відбуваються в геологічному середовищі тощо.

Геологічне вивчення регламентується Кодексом України "Про надра" від 27.07.1994 року, а саме статтею 23.

" ...Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів видобувати підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу. ..."

 Головним видом діяльності ТОВ «ГЕОПОШУК» є комплекс робіт з геолого-економічної оцінки підземних вод та захист запасів в Державній комісії по запасах корисних копалин України

Згідно методики ДКЗ України геологічне вивчення підземних вод, в тому числі ДПР включає наступні етапи:

Складання проекту на геологічне вивчення, у тому числі ДПР.

Метою проектних робіт є обґрунтування методики, видів та обсягів робіт геолого-економічної оцінки, необхідних для затвердження експлуатаційних запасів питних підземних вод в ДКЗ України за промисловими категоріями.

В процесі підготовчих робіт до складання проекту проводиться збір, систематизація і аналіз геолого-гідрогеологічних фондових матеріалів по території вивчення.

Складання проектної документації включає такі роботи: написання текстової і виготовлення графічної частин проекту; погодження проекту робіт державними органами геології і охорони праці.

Текстова частина проекту містить: загальні відомості по території досліджень, основні відомості про геологічну будову, гідрогеологічні умови родовища і стан існуючого водопостачання; обґрунтування методики, видів та обсягів робіт; заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони праці та техніки безпеки при проведенні робіт.

Графічна частина проекту включає складання попередніх карт по району робіт в масштабі 1:50000: фактичного матеріалу, геологічної дочетвертинних відкладів (з розрізами), зведеної гідрогеологічної карти (з розрізами).

Після складання проект подається на погодження в Гіртехнагляді України та Державної служби геології та надр України.

 

       

Польові геологорозвідувальні роботи

 Гідрогеологічне обстеження експлуатаційних свердловин

Гідрогеологічне обстеження проводиться з метою оцінки загальних гідрогеологічних і санітарних умов території. Радіус обстеження обмежується радіусом зон санітарної охорони свердловини.

До складу робіт по гідрогеологічному обстеженню водозабірних свердловин входить:

- збір паспортних даних по свердловинах, місцезнаходження свердловини на місцевості і їх планово-висотна прив’язка;

- виписка даних про існуючий водовідбір із свердловини, встановлене насосне обладнання та режим експлуатації;

- збір фактичних даних про конструкцію свердловин, геологічний розріз, дебіт і зниження рівня води, якість підземних вод;

 Обладнання експлуатаційних свердловин засобами вимірювання рівня підземних вод

Для проведення дослідних відкачок і режимних спостережень всі свердловини на ділянці водозабору треба обладнати засобами вимірювання рівня води. Існує два виду засобів вимірювання води:

1. П’єзометри (трубки ПВХ), які після завершення дослідних робіт залишаються в свердловинах для проведення постійних режимних спостережень на родовищі питних підземних вод.

2. Автоматичні вимірювачі рівня води, з датчиком тиску. В автоматичному режимі фіксується кожна зміна рівня підземних вод, що перевищує 1,0 см, а при незмінному положенні рівня – дані вимірювання фіксуються кожну годину.

Геофізичні дослідження в свердловинах

Для уточнення геологічного розрізу водозабірних ділянок проводяться геофізичні дослідження в свердловинах методами гамма-каротаж, резистивіметрії (для підтвердження цілісності обсадної експлуатаційної колони і герметичності сальника на голові фільтрової колони).

 Дослідні відкачки

Дослідні відкачки з свердловин проводяться з метою визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів експлуатаційного водоносного горизонту та його хімічного складу. Бажано проводити відкачки в період осінньої межені, коли рівні підземних водзнаходяться в мінімальних абсолютних показниках. При відкачках використовується існуюче водопідйомне і водовимірювальне обладнання свердловин: електронасос, лічильник, засоби вимірювання рівня води.

 Режимні спостереження в свердловинах

Режимні спостереження включають заміри дебіту, рівня води і температури в процесі дослідно-промислової експлуатації свердловин, на протязі 1 року.

Замір рівня підземних вод в свердловині проводиться перед її включенням (статичний рівень) і виключенням (динамічний рівень) і фіксуються в спеціальному журналі.

Витрати води визначаються за показниками лічильників, якими обладнані існуючі експлуатаційні свердловини, і щоденно фіксуються в спеціальному журналі.

Замір температури води проводиться 1 раз на місяць, з точністю заміру 0,1оС і фіксуються в спеціальному журналі.

 Відбір проб води

Відбір проб води на лабораторні аналізи проводиться при дослідних відкачках та в період проведення режимних спостережень.

При проведенні кущових дослідних відкачок проби води відбираються перед завершенням відкачки. Всього, при 5 відкачках буде відібрано 5 комплексних проб води для проведення повного хімічного аналізу, визначення вмісту мікрокомпонентів, радіоактивних компонентів; нафтопродуктів, фенолів і СПАР. Об’єм комплексної проби складає 10 л води або 10 поодиноких проб на вище перераховані види аналізів.

При режимних спостереженнях по кожній свердловині відбираються, 1 раз на 3 місяці, проби води для проведення скороченого хімічного аналізу та мікробіологічні дослідження. Раз на рік відбираються проби для проведення повного хімічного аналізу, визначення вмісту мікрокомпонентів, радіоактивних компонентів,  нафтопродуктів, фенолів і СПАР.

Відбір проб води буде проводитись з крана біля оголовка свердловини, або виливної води в процесі відкачки свердловини.

 Лабораторні роботи

Для характеристики якості води експлуатаційного водоносного горизонту передбачається провести лабораторні аналізи проб води на вивчення компонентів, перелік яких наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Лабораторні визначення по пробах води

       №

з/п

Лабораторні визначення
1 2
1 Повний (скорочений) хімічний аналіз води
2 Мікрокомпоненти, у т.ч. радіоактивні компоненти:
2.1 Миш’як       (As)
2.2 Алюміній    (Al)
2.3 Хром з роздільним визначенням трьох і шестивалентного хрому   (Cr+3, Cr+6)
2.4 Ртуть           (Hg)
2.5 Свинець      (Pb)
2.6 Цинк           (Zn)
2.7 Мідь           (Cu)
2.8 Срібло        (Ag)
2.9 Залізо          (Fe)
2.10 Фтор            (F)
2.11 Уран             (U)
2.12 Радій-226     (Ra-226)
2.13 Марганець   (Mn)
2.14 Стронцій      (Sr)
2.15 Бор               (B)
2.16 Кадмій (Cd)
2.17 Селен           (Se)
3 Спектральний аналіз сухого залишку
4 СПАР
5 Фенол загальний
6 Нафтопродукти (загальний вміст)
7 Пестициди (загальний вміст)

 Камеральна обробка матеріалів

Камеральна обробка матеріалів здійснюється як в період польових робіт (поточні камеральні роботи), так і після їх завершення (остаточні камеральні роботи). На протязі польових робіт здійснюється додатковий збір і систематизація геолого-гідрогеологічних даних, узагальнення даних дослідних, лабораторних та інших робіт, внесення доповнень у каталоги та зведені таблиці, уточнення попередніх картографічних матеріалів. На кінцевому етапі камеральних робіт закінчується складання карти фактичного матеріалу, геоморфологічної карти, геологічної карти четвертинних відкладів, гідрогеологічної карти району робіт в масштабі 1:50 000, та спеціалізованих картографічних матеріалів по ділянках водозабору в масштабі 1:25 000; складається текстова частина геологічного звіту з необхідними текстовими додатками.

Камеральні роботи будуть проводитися з використанням персональних комп’ютерів. Звіт буде представлений в електронному і паперовому вигляді.

   Геологічний звіт за результатами робіт буде представлений на державну експертизу і оцінку запасів питних підземних вод в ДКЗ України.

Карта глибин

banner map

Онлайн

На сайті 2 гостей та користувачі відсутні

Наші клієнти