home mail print
mobile-top +38 (044) 257-31-18 phone-top +38 (095) 132-19-41
Геолого-економічна оцінка підземних вод - Гео Пошук

Польові роботиПольові роботи та геофізичні дослідження проводяться ТОВ "ГЕОПОШУК" з метою гідрогеологічного вивчення об'єкту надрокористувача.

Головним призначенням робіт цієї підстадії є з'ясування основних закономірностей формування й поширення різних типів підземних вод, умов формування режиму, аналіз впливу експлуатації на водоносні горизонти та інше.

Польові роботи включають в себе:

  • дослідні відкачки для визначення гідрогеологічних параметрів експлуатаційного водононосного горизонту,
  • обстеження водозабірних свердловин,
  • відбір проб води на аналіз хімічного складу та оцінку якості підземних вод,
  • ведення журналів роботи експлуатаційних свердловин,
  • замір рівнів підземних вод в експлуатаційних та спостережних свердловинах,
  • уточнення конструкції свердловин та їх геологічного розрізу,
  • режимні спостереження за водовідбором, рівнем та якістю підземних вод,
  • облаштування свердловин засобами вимірювання рівня підземних вод (п'єзометри або автоматичні вимірювачі).

  Однією з переваг польових робіт, які виконує ТОВ "ГЕОПОШУК", ми вважаємо організацію режимних спостережень за рівнем підземних вод. Для цих робіт ми застосовуємо передові технології, зокрема системи автоматичного вимірювання рівня підземних вод з датчиками типу LMP808. Дане обладнання постачається компанією "ОЗОН-С". Завдяки цій системі в автоматичному режимі фіксується кожна зміна рівня підземних вод, що перевищує 1,0 см, а при незмінному положенні рівня – дані вимірювання фіксуються кожну годину. Дані записуються в спеціальному накопичувачі даних, потім списуються на комп'ютер. Після цього масив даних відповідно інтерпритується. Така система дозволяє отримувати найбільш надійні дані для подальших досліджень і підрахунку запасів підземних вод.

Польові геологорозвідувальні роботи полягають у проведенні наступних робіт:

 Гідрогеологічне обстеження експлуатаційних свердловин

Гідрогеологічне обстеження проводиться з метою оцінки загальних гідрогеологічних і санітарних умов території. Радіус обстеження обмежується радіусом зон санітарної охорони свердловини.

До складу робіт по гідрогеологічному обстеженню водозабірних свердловин входить:

- збір паспортних даних по свердловинах, місцезнаходження свердловини на місцевості і їх планово-висотна прив’язка;

- виписка даних про існуючий водовідбір із свердловини, встановлене насосне обладнання та режим експлуатації;

- збір фактичних даних про конструкцію свердловин, геологічний розріз, дебіт і зниження рівня води, якість підземних вод;

 Обладнання експлуатаційних свердловин засобами вимірювання рівня підземних вод

Для проведення дослідних відкачок і режимних спостережень всі свердловини на ділянці водозабору треба обладнати засобами вимірювання рівня води. Існує два виду засобів вимірювання води:

1. П’єзометри (трубки ПВХ), які після завершення дослідних робіт залишаються в свердловинах для проведення постійних режимних спостережень на родовищі питних підземних вод.

2. Автоматичні вимірювачі рівня води, з датчиком тиску. 

Геофізичні дослідження в свердловинах

Для уточнення геологічного розрізу водозабірних ділянок проводяться геофізичні дослідження в свердловинах методами гамма-каротаж, резистивіметрії (для підтвердження цілісності обсадної експлуатаційної колони і герметичності сальника на голові фільтрової колони).

 Дослідні відкачки

Дослідні відкачки з свердловин проводяться з метою визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів експлуатаційного водоносного горизонту та його хімічного складу. Бажано проводити відкачки в період осінньої межені, коли рівні підземних водзнаходяться на мінімальних абсолютних позначках При відкачках використовується існуюче водопідйомне і водовимірювальне обладнання свердловин: електронасос, лічильник, засоби вимірювання рівня води.

 Режимні спостереження в свердловинах

Режимні спостереження включають заміри дебіту, рівня води і температури в процесі дослідно-промислової експлуатації свердловин, на протязі проведення геологічного вивчення.

Замір рівня підземних вод в свердловині проводиться перед її включенням (статичний рівень) і виключенням (динамічний рівень) і фіксуються в спеціальному журналі.

Витрати води визначаються за показниками лічильників, якими обладнані існуючі експлуатаційні свердловини, і щоденно фіксуються в спеціальному журналі.

Замір температури води проводиться 1 раз на місяць, з точністю заміру 0,1 С і фіксуються в спеціальному журналі.

 Відбір проб води

Відбір проб води на лабораторні аналізи проводиться при дослідних відкачках та в період проведення режимних спостережень.

При проведенні кущових дослідних відкачок проби води відбираються перед завершенням відкачки. Відбираються комплексні проби води для проведення повного хімічного аналізу, визначення вмісту мікрокомпонентів, радіоактивних компонентів; нафтопродуктів, фенолів і СПАР. 

При режимних спостереженнях по кожній свердловині відбираються, 1 раз на 3 місяці, проби води для проведення скороченого хімічного аналізу та мікробіологічні дослідження. Раз на рік відбираються проби для проведення повного хімічного аналізу, визначення вмісту мікрокомпонентів, радіоактивних компонентів,  нафтопродуктів, фенолів і СПАР.

Відбір проб води буде проводитись з крана біля оголовка свердловини, або виливної води в процесі відкачки свердловини.

 Лабораторні роботи

Для характеристики якості води експлуатаційного водоносного горизонту передбачається провести лабораторні аналізи проб води на вивчення компонентів, перелік яких наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Лабораторні визначення по пробах води

з/п

Лабораторні визначення
1 2
1 Повний (скорочений) хімічний аналіз води
2 Мікрокомпоненти, у т.ч. радіоактивні компоненти:
2.1 Миш’як       (As)
2.2 Алюміній    (Al)
2.3 Хром з роздільним визначенням трьох і шестивалентного хрому   (Cr+3, Cr+6)
2.4 Ртуть           (Hg)
2.5 Свинець      (Pb)
2.6 Цинк           (Zn)
2.7 Мідь           (Cu)
2.8 Срібло        (Ag)
2.9 Залізо          (Fe)
2.10 Фтор            (F)
2.11 Уран             (U)
2.12 Радій-226     (Ra-226)
2.13 Марганець   (Mn)
2.14 Стронцій      (Sr)
2.15 Бор               (B)
2.16 Кадмій (Cd)
2.17 Селен           (Se)
3 Спектральний аналіз сухого залишку
4 СПАР
5 Фенол загальний
6 Нафтопродукти (загальний вміст)
7 Пестициди (загальний вміст)

 Камеральна обробка матеріалів

Камеральна обробка матеріалів здійснюється як в період польових робіт (поточні камеральні роботи), так і після їх завершення (остаточні камеральні роботи). На протязі польових робіт здійснюється додатковий збір і систематизація геолого-гідрогеологічних даних, узагальнення даних дослідних, лабораторних та інших робіт, внесення доповнень у каталоги та зведені таблиці, уточнення попередніх картографічних матеріалів. На кінцевому етапі камеральних робіт закінчується складання карти фактичного матеріалу, геоморфологічної карти, геологічної карти четвертинних відкладів, гідрогеологічної карти району робіт в масштабі 1:50 000, та спеціалізованих картографічних матеріалів по ділянках водозабору в масштабі 1:25 000; складається текстова частина геологічного звіту з необхідними текстовими додатками.

Камеральні роботи проводяться з використанням персональних комп’ютерів. Звіт представляється в електронному і паперовому вигляді.

   Геологічний звіт за результатами робіт надається на державну експертизу і оцінку запасів питних підземних вод в Державну комісію по запасах корисних копалин України.

Карта глибин

banner map

Онлайн

На сайті 6 гостей та користувачі відсутні

Наші клієнти